Đây là thông tin địa điểm những cửa hàng thuộc chuỗi Nhượng Quyền Thương Hiệu Cà Phê Kadi Cafe tại Việt Nam.

1 Hàng Than, Ba Đình, Hà Nội

Enter street adress here. Or any other information you want.

Enter street adress here. Or any other information you want.

Enter street adress here. Or any other information you want.

Enter street adress here. Or any other information you want.